Voorwaarden

De reisvoorwaarden van NatuTravel B.V. zijn in de onderstaande artikelen weergegeven:

Inhoudsopgave

 

Artikel 01: Inleiding bepaling

Artikel 02: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 03: Betaling

Artikel 04: Reissom

Artikel 05: Informatie

Artikel 06: Reisbescheiden

Artikel 07: Wijzigingen door de reiziger

Artikel 08: In-de-plaatsstelling

Artikel 09: Annulering door de reiziger

Artikel 10: Opzegging door de reisorganisator

Artikel 11: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door de reisorganisator

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 13: Hulp en bijstand

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger

Artikel 16: Rente en incassokosten

Artikel 17: Klachten 

Artikel 18: Stichting Garantiefonds Reisgelden 

 

Artikel 1: Inleiding bepaling

 

Artikel 1, lid 1

 

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 

  1. vervoer;

  2. verblijf;

  3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c. Reiziger

  1. de wederpartij van de reisorganisator, of 

  2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 

  3. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. 

d. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

e. Werkdagen; de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

f. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

g. Communicatiekosten; telefax-en telefoonkosten.

 

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.
 

 

Artikel 1, lid 3
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 

Artikel 1, lid 4
Voor rivier- en zeecruises, lijnvluchten en Corsica Ferries kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen. 

 

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud  overeenkomst
Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

 

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. 16 (reizen naar overige bestemmingen) kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

 

Artikel 2, lid 3
De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

 

Artikel 2, lid 4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

 

Artikel 2, lid 5
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

a. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 30,- per boeking;

b. communicatiekosten; 

c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

 

Indien de reisorganisator bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

a. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 35,- per boeking; 

b. communicatiekosten; 

c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

 

Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

 

Artikel 2, lid 6
Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

 

Artikel 2, lid 7
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

 

Artikel 3: Betaling
Artikel 3, lid 1
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 20% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste € 50,00 per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. In geval van eigen-vervoerreizen is de aanbetaling bij het totstandkomen van de overeenkomst voor hotelaccommodatie hieraan gelijk. Bij alle overige verblijfssoorten, zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en campingstaanplaatsen, bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.

 

Artikel 3, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 

 

Artikel 3, lid 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Artikel 4: Reissom
Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

 

Artikel 4, lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

 

Artikel 4, lid 3
Zolang de reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

 

Artikel 4, lid 4
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken.

 

Artikel 4, lid 5
a. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal de reisorganisator na de totstandkoming van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europa en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.
b. Overige reizen
In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal de reisorganisator na tijdige betaling van
de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen
voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom
niet wijzigen.
c. In afwijking van het sub a. en b. bepaalde en uitsluitend in geval van
onvoorzienbare
− verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
− extreme verhoging van de vervoerskosten
Kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

 

Artikel 4, lid 6
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet op straffe van verval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als-dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 5: Informatie
Artikel 5, lid 1
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

Artikel 5, lid 2
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

 

Artikel 5, lid 3
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

Artikel 5, lid 4
Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

Artikel 6: Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator.

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen  voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Als de reiziger deze niet dientovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator.

 

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

Artikel 7, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 35,- per boeking en eventueel communicatiekosten van € 15,00 te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

 

Artikel 7, lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

Artikel 7, lid 3
Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 7, lid 4
Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.  

 

Artikel 8: In-de-plaatsstelling
Artikel 8, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

 

Artikel 8, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


Artikel 9: Annulering door de reiziger
Artikel 9, lid 1
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen gelden de bepalingen van sectie 1.2. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de algemene bepalingen van sectie 1.1.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

 1.  Algemeen:
 a. bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: €34,05 per persoon, tot een maximum van 30% van de reissom;
 b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek:  35% van de reissom;
 c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom;
 e. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

2. Bij eigen-vervoerreizen: 
 a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
 b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom;
 c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
 d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

Let op: Voor sommige bestemmingen geldt een afwijkend annuleringsbeleid. Houdt u hier rekening mee dat de kosten hoger uit kunnen vallen.

Arke Fly heeft direct na boeking altijd 100% annuleringskosten. Wijzigen is ook niet mogelijk! Een wijziging of annulering kost dus altijd 100% of te wel u dient een geheel nieuw ticket aan te schaffen.

Artikel 9, lid 2
De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.  

Artikel 9, lid 3
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van oepassing.

Artikel 9, lid 4
Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld cruises, lijnvluchten en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.

Artikel 9, lid 5
a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.
c. De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
d. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 6
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantorenuren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


Artikel 10: Opzegging door de reisorganisator
Artikel 10, lid 1
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.


Artikel 10, lid 2
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10, lid 3
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.  
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de
reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade
zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
 
Artikel 11: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door de reisorganisator
Artikel 11, lid 1
a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze
deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging(en) afwijzen.  
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe
betekenis strekt.  
d. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor
zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 11, lid 2
De reisorganisator moet de reiziger binnen 72 uur (3 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

 

Artikel 11, lid 3
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
2. de aard en klasse van de accommodatie;
3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
1. de samenstelling van het reisgezelschap;
2. de aan de reisorganisator bekend gemaakt en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reizigers als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

 

Artikel 11, lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

 

Artikel 11, lid 5
De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 

Artikel 11, lid 6
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

 

Artikel 11, lid 7
a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade
zoals nader uitgewerkt in artikel 13. 
 

Artikel 11, lid 8
a. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
c. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

 

Artikel 11, lid 9
De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 12, lid 1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 

Artikel 12, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

 

Artikel 12, lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

 

Artikel 12, lid 4
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 13: Hulp en bijstand
Artikel 13, lid 1
De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 13, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringskosten.

 

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 14, lid 1
Wanneer de reisorganisator op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringskostenverzekering.

 

Artikel 14, lid 2
Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

 

Artikel 14, lid 3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

 

Artikel 14, lid 4
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger
Artikel 15, lid 1
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 15, lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 

Artikel 15, lid 3
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

 

Artikel 16: Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde
bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. 
 

Artikel 17: Klachten
Artikel 17, lid 1
a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12
lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde
- melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig
of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven
en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld
worden gemeld bij de reisorganisator.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de
reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een
klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c. De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse
te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat
deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en
de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding
worden beperkt of uitgesloten.
 
Artikel 17, lid 2
a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand
na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het
boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen
één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht
betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator
niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt
treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische
weg bericht.
d. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk
een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de
termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van de
reisorganisator meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 18 lid 1a
verlengd met twee maanden.
e. Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door de reisorganisator waardoor
de reactietermijn van de reisorganisator met meer dan drie maanden wordt
overschreden, kan de Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch
in behandeling te nemen.
 

Artikel 18: Stichting Garantiefonds Reisgelden 

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.